Artykuły dla rodziców

Zajęcia dodatkowe

W naszym Przedszkolu stwarzamy dzieciom warunki i przestrzeń do podejmowania różnorodnych aktywności, zachęcamy i motywujemy do angażownia się dzieci.

Dzięki realizacji INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH : "Dziecko widzem i aktorem", "Muzyka bliska dziecku" oraz  "Wędrówki po regionie" inspirujemy i stymulujemy dzieci do ciekawości świata, chęci poznawania "Małej Ojczyzny", twórczego wyrażania się w tańcu, śpiewie, sztuce rozwijając aktywność taneczną, ruchową, muzyczną i teatralną.

Realizujemy różnorodne projekty edukacyjne, min. projekty organizowane przez UNICEF, "Zdrowy i bezpieczny przedszkolak", "Akademia zdrowego przedszkolaka",  "Piękna nasza Polska cała" ,"Cała Polska czyta dzieciom" we współpracy z różnymi instytucjami.

Ponadto oprócz zajęć edukacyjnych realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, oferujemy zajęcia dodatkowe, m.in.  tj.:
- zajęcia rytmiczno-ruchowe,
- język angielski,
- zajęcia z kodowania z robotem Photon oraz matami do kodowania,

- gry edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
- zajęcia biblioteczne,

- gry i zabawy sportowe,
- cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci 6 letnich "Aktywny Przedszkolak" organizowane przez Zespół Szkół Sportowych -  Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Rzeszowie (od 01.01.2020 r.),
- comiesięczne audycje muzyczne prowadzone przez muzyków z Filharmonii Rzeszowskiej i Szkoły Yamaha,
- spotkania z teatrem dziecięcym,
                                                                                                                                                     
- wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz na wycieczki krajoznawcze i przyrodnicze.