• Deklaracja dostępności

    • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej :  https://pp12.edupage.org

     Data publikacji strony internetowej: 2011-07-04

     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     ·         część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

     ·         zamieszczone filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących

     ·         brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

     Wyłączenia:

     ·         mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

     ·         filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-25

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     SKRÓTY KLAWIATUROWE

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     System umożliwia, min.:

     ·        zmianę rozmiaru tekstu

     ·        zmianę koloru elementów

     ·        niektóre elementy posiadają dodany atrybut ALT

      

     INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

     Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 12

     w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1  35-222 Rzeszów.

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

     Osobą kontaktową jest Renata Smyczyńska: email: sekretariat@pp12.resman.pl

     Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7483275.

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

     Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

     Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba  zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

     Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

     DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

     1.    Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki podjazd oraz wejść po schodach z balustradami prowadzących  wprost do drzwi wejściowych  (drzwi zewnętrzne i drugie z przedsionka do holu na parterze)  otwieranych ręcznie.  W przedsionku po lewej stronie dzwonek na wysokości 150m.

     2.    Na schodach zewnętrznych po lewej stronie  podjazd dla wózków.

     3.    Budynek jest wielopoziomowy  (piwnica, parter oraz pierwsze piętro) -  na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, brak jest windy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

     4.    W budynku nie ma innych pochylni, platform,  informacji głosowych, pętli indukcyjnych,  itp.

     5.    Przed Przedszkolem znajduje się podjazd-parking bez wyznaczonej koperty.

     6.    Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

     7.    Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

      

     APLIKACJE MOBILNE

     Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl