• Deklaracja dostępności


   Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
   strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
   internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
   dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : https://pp12.edupage.org
   Data publikacji strony internetowej: 2011-07-04
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
   cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
   niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    filmy posiadają skrótowe napisy dla osób głuchych,
    część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

   Wyłączenia:
    mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
    filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
   Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.
   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
    

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE


   Siedziba podmiotu: Przedszkole Publiczne Nr 123
   W Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów. W przypadku problemów z
   dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata
   Smyczyńska: email: sekretariat@pp12.resman.pl
   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 7483275. Tą samą drogą
   można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania
   zapewnienia dostępności.
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
   internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać
   udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
   odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
   itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
   internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę
   otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić
   dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien
   zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
   z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny
   niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
   przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

   Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może
   zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot
   publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
   dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana
   dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
   internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można
   także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
   Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   1. Aby wejść do budynku należy pokonać szeroki podjazd oraz wejść po schodach z
   balustradami prowadzących wprost do drzwi wejściowych (drzwi zewnętrzne i drugie z
   przedsionka do holu na parterze) otwieranych ręcznie. Na schodach zewnętrznych po lewej
   stronie podjazd dla wózków.
   2. Budynek jest wielopoziomowy (piwnica, parter oraz pierwsze piętro) - na poszczególne
   kondygnacje prowadzą schody, brak jest windy. W korytarzach nie ma wydzielonych stref
   kontroli.
   3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
   itp.
   4. Przed Przedszkolem znajduje się podjazd-parking bez wyznaczonej koperty.
   5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   APLIKACJE MOBILNE


   Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

   • Kontakt

    • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
    • sekretariat@pp12.resman.pl
    • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
    • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
    • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
    • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
    • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
    • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
    • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
    • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
    • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
    • Intendent: 7.30 - 14.30
    • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
    • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
    • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl