• RAMOWY ROZKŁAD DNIA

    • RAMOWY ROZKŁAD DNIA

      

     6.30 – 8.15: zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca w ramach działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z dzieckiem zdolnym, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, logopedycznym. Zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, pomoc w przygotowaniu zajęć, czynności porządkowe.

     Ćwiczenia poranne

     8.15 – 8.30: czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

     8.30 – 9.00: śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego
     i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na racjonalne na racjonalne i zdrowe odżywianie.

     10.00: drugie śniadanie.

     9.00 – 11.30: zintegrowana działalność edukacyjna z zastosowaniem urozmaiconych metod, w oparciu o nową podstawę programowa z dnia 14 lutego 2017 roku, realizowane programy, Koncepcję Pracy Przedszkola i innowacje pedagogiczne (prace autorskie): ,,Zdrowy rok", ,,Debiut bez łez’’, ,,Matematyka na co dzień’’, ,,Dziecko widzem i aktorem’’, ,,Zdrowy, rozważny przedszkolak’’, ,,Muzyka blisko dziecka’’, ,,Aktywność muzyczna w przedszkolu’’, ,,Wędrówki po regionie’’, ,,Kodowanie na dywanie’’, program wychowawczo-profilaktyczny: ,,Stop agresji! Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom dzieciw wieku przedszkolnym’’, plan daltoński, preorientacja zawodowa, kompetencje kluczowe. Zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne, teatralne, konstrukcyjne. Zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, robota Photon. Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki, zabawy w terenie), imprezy okolicznościowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, ćwiczenia gimnastyczne.

     11.30 – 11.45: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

     11.45 – 12.00: Obiad - I danie: ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

     12.00 – 14.00:

     dzieci 6-letnie zajęcia z religii

     dzieci młodsze (3 latki): przygotowanie do odpoczynku, czynności samoobsługowe, kwadrans na bajkę, muzyka relaksacyjna, odpoczynek poobiedni.

     dzieci starsze (4, 5-6 latki): relaksacja przy muzyce, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zabawy swobodne, zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy na świeżym powietrzu, praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym, korekcyjno-kompensacyjna), praca w ,,Kartach Pracy”.

     13.45 – 14.00: czynności porządkowe, higieniczne, przygotowanie do posiłku.

     14.00: Obiad - II danie.

     14.30 – 17.00: kontynuacja zintegrowanej działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza i kompensacyjna, logopedyczna. Rozwijanie zainteresowań dzieci – przygotowanie do konkursów, przeglądów, praca z tablicą multimedialną, robotem Photon itp. Zabawy samorzutne wg inwencji dzieci, zajęcia w zespołach, omawianie i podsumowanie wydarzeń dnia. Zajęcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, stymulującym i kompensacyjnym. Pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy integracyjne, prace porządkowe. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      

      

      

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów Poland
   • IOD Artur Bubicz- e-mail: iod4@erzeszow.pl
   • Grupa I Angelika Rumak - arumak@pp12.resman.pl Sylwia Skoczylas -sskoczylas@pp12.resman.pl
   • Grupa II Izabela Pałęcka - ipalecka@pp12.resman.pl Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl
   • Grupa III Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl
   • Grupa IV Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl
   • Grupa V Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl
   • Grupa VI Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Agata Frankiewicz - afrankiewicz@pp12.resman.pl
   • Intendent: 7.30 - 14.30
   • poniedziałek 15.30-16.00 środa 8.00-9.30
   • Anna Słapczyńska-Nowak - aslapczynskanowak@pp12.resman.pl
   • Aleksandra Sopel - asopel@pp12.resman.pl