Artykuły dla rodziców

O nas Kadra Statut Przedszkola KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020 Misja i wizja naszego przedszkola OGÓLNOPOLSKIE PROGRAMY EDUKACYJNE UDZIAŁ W KONKURSACH PLASTYCZNYCH PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ZESTAW PROGRAMÓW KALENDARZ IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

O przedszkolu

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 12 W RZESZOWIE NA LATA 2015-2020

 „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi.”

Janusz Korczak

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12
W RZESZOWIE NA LATA 2015 –2020

 

 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola Publicznego Nr 12 została zmodyfikowana na podstawie:

- wniosków ze zebrań Rady Pedagogicznej,

- rozmów z rodzicami na zebraniach ogólnych i w kontaktach indywidualnych,

- wyników ewaluacji wewnętrznej,

-obserwacji prowadzonych przez nauczycieli.

 

 

W analizowaniu i modyfikowaniu Koncepcji Przedszkola biorą udział:

 -dyrektor,

 -nauczyciele,

-pracownicy niepedagogiczni,

- rodzice.

  Wdrażana Koncepcja Pracy Przedszkola jest sposobem na zapewnienie skutecznego nadzoru i sprawnego zarządzania, monitorowania i doskonalenia wszystkich procesów w niej realizowanych.

     Rezultatem jej wdrożenia powinna być większa efektywność pracy przedszkola,
a także wzrost odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania pracowników. Ma służyć podniesieniu jakości pracy, doskonaleniu procesu nauczania, ma wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz wymaganiom zmieniającego się świata.
 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola została opracowana w oparciu o:

1.Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w  poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17;.

3. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie  sprawowania nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. Nr. 168, poz. 1324);

4.  Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Tekst jednolity:  Dz. U.  z 2006r.
nr 97, poz. 674 z późn. zm.);

5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r;.

6. Statut Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie;

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Przedszkole usytuowane jest na jednym z najstarszych osiedli w Rzeszowie – Baranówce I. Jest to dzielnica złożona głównie z bloków i niewielkiej ilości domów jednorodzinnych. Środowisko stanowią mieszkańcy o różnym poziomie wykształcenia, różnych aspiracjach edukacyjnych i różnych możliwościach finansowych. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzoną przez samorząd lokalny – Gminę – Miasto Rzeszów. Opieką obejmuje 150 dzieci w wieku 3-6 lat. Otwarte jest w godzinach 6.30-17.00. Posiada 6 sal do zabaw, salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych i logopedycznych, duży ogród wyposażony w piaskownice i sprzęt do zabaw dla dzieci. Przedszkole współpracuje z lokalnymi instytucjami, tj. biblioteka, Dom Kultury „Karton”, Domy Pomocy Społecznej, WSiZ, Szkoła Podstawowa Nr 8, Policja, Straż Pożarna.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy przedszkolem promującym ekologię, zdrowie

i środowisko lokalne.

          Priorytetem placówki jest dobro dziecka. Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka organizując działalność wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o jego aktywność, możliwości, potrzeby i doświadczenia.  Stawiamy na szeroko rozumiany rozwój dziecka, z przyjemnością odkrywało piękno przyrody i rozumiało otaczający go świat. Jeśli chcesz widzieć swoje dziecko szczęśliwe i uśmiechnięte przyprowadź je do naszej szkoły.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców.
 • Dzieci wdrażane są do samodzielności w sferze intelektualnej, fizycznej, społeczno-emocjonalnej i artystycznej.
 • Wprowadzamy dziecko w świat wartości uniwersalnych: dobro, piękno, prawda i miłość.
 • Ściśle współpracujemy z rodzicami, którzy współdecydują i uczestniczą 
  w działaniach podejmowanych na rzecz przedszkola.
 • Działania edukacyjne przedszkola umożliwiają osiągnięcie sukcesu w szkole.
 • Nasza placówka jest rozpoznawalna w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci.
 • Przedszkole  nastawiona jest na rozwój zawodowy każdego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za prace z wychowankiem, a praca jest dla niego wyzwaniem do coraz nowych rozwiązań.
 • Zapewniamy dzieciom możliwość korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności.
 • Działamy metodami aktywnymi w celu rozwijania kreatywności wychowanków.
 • Organizujemy dzieciom różnorodną, bogatą w doświadczenia aktywność ruchową.
 • Promujemy jest zdrowy styl życia. „W zdrowym ciele zdrowy duch” – tworzymy warunki dla promocji zdrowia.
 • Kształtujemy u dzieci postawy prozdrowotne w zakresie aktywności fizycznej, higieny i zdrowego odżywiania ( Eko – produkty), zachowania proekologiczne oraz  aktywne postawy wobec środowiska lokalnego.
 • Współpraca z instytucjami, placówkami działającymi na rzecz promocji zdrowia.
 • Przedszkole  umożliwia dzieciom wszechstronne poznanie przyrody.
 • Rozwijamy u wychowanków szacunek i poczucia odpowiedzialności za stan
  i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska przyrodniczego.
 • Promujemy działania przedszkola i osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym   i regionie.
 • Naszym celem jest wychowanie człowieka ciekawego świata, który go otacza.
 • Ukazujemy prawidłowe postawy i zachowania związane z funkcjonowaniem
  w rodzinie i w swoim środowisku, regionie.
 • Rozbudzamy zainteresowania dzieci kulturą i poszanowaniem tradycji ludowych.

Model absolwenta naszego przedszkola:

 • Absolwent naszego przedszkola jest twórczy, radosny i ciekawy świata.
 • Traktuje zdrowie jako wartość i wykazuje aktywną postawę wobec własnego  zdrowia.
 • Jest sprawny fizycznie.
 • Podejmuje działania prozdrowotne i proekologiczne.
 • Wykazuje własną aktywność, samodzielnie rozwiązuje problemy.
 • Ma poczucie własnej wartości jako członek społeczności lokalnej.
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych.
 • Jest dobrze przygotowane do zadań jakie stawia szkoła.
 • Zawsze stara się osiągać górny pułap swoich możliwości.
 • Jest wrażliwy estetycznie.
 • Akceptuje zdrowy styl życia.
 • Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym.
 • Cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego
  i społecznego.
 • Propaguje działania ekologiczne w sali, rodzinie i miejscu zamieszkania.
 • Zna swoje miasto – tradycje, zwyczaje, obrzędy w swoim środowisku lokalnym.
 • Czuje się Polakiem.
 • Dostrzega atrakcyjność własnej „małej ojczyzny”.

 

 

Koncepcja Pracy Przedszkola jest realizowana poprzez cele i zadania zawarte
w dokumentach szkolnych, aktualizowanych, opartych na odpowiednich podstawach prawnych, takich jak:

 

- Statut Przedszkola

- Program Profilaktyki

- Program Wychowawczy

- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola.

 

 

Główne cele koncepcji 

Koncepcja pracy naszego przedszkola opiera się na edukacji zdrowotnej. Od wielu lat realizujemy programy o tej tematyce np. „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Mamo, tato wolę wodę”, programy Akademii Zdrowego Przedszkolaka i Akademii Aquafresh. Nasze działania mają nas przybliżyć do certyfikatu „Sieci placówek promujących zdrowie”.

Uważamy, że kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia i przyrody powinno zaczynać się jak najwcześniej - od przedszkola. Działaniami chcemy objąć całą społeczność przedszkolną, tak dzieci, jak ich środowisko rodzinne. Pragniemy nawiązać współpracę ze środowiskiem społecznym, aby wymieniać się doświadczeniami z innymi.

 

KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI PRACY
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOLEJNYCH LAT SZKOLNYCH

 

Rok szkolny 2014/2015

 

EDUKAJA ZDROWOTNA

 

Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna sukcesem dzieci w przedszkolu  – rozwijanie wiary we własne siły, stwarzanie warunków osiągania sukcesu, samodzielnego działania, rozwijania aktywnych postaw twórczych przy uwzględnianiu indywidualnych możliwości dzieci Podstawą koncepcji przedszkola promującego zdrowie jest holistyczne podejście do zdrowia dziecka. Na całościowe zdrowie dziecka składają się: zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne, duchowe i społeczne; na jego jakość styl życia i środowisko.

 

Zadania do realizacji w ramach promocji zdrowia:

 • Ukazanie dziecku wartości zdrowia, jako potencjału, którym dysponuje.
 • Przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia.
 • Informowanie o różnych rodzajach zagrożeń życia ludzkiego, możliwościach ich minimalizowania i eliminowania.
 • Wyrabianie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie wraz z umiejętnością przewidywania skutków własnych zachowań dla zdrowia.
 • Wyrabianie nawyków umożliwiających zapobieganie szerzeniu się zakażeń wirusów grypy i innych chorób.
 • Wyrabianie nawyków związanych z aktywnością ruchową.
 • Podnoszenie sprawności fizycznej dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności ruchowych, tj. siły, szybkości, wytrzymałości, zręczności.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dziecka poprzez zachęcanie do wszelkiego rodzaju zabaw zaspakajających naturalną potrzebę ruchu oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój organizmu.

 

Rok szkolny 2015/2016; 2016/2017

 

„EKOLOGIA NA CO DZIEŃ”

 

Kontynuacja wdrażania programu zdrowotnego, a także realizowanie programu „Ekologia na co dzień”. Kształtowanie postawy świadomego i przyjaznego odnoszenia się dzieci do natury i wszelkich form życia według programu edukacji ekologicznej
o szczególnym aspekcie wychowawczym wyrażającym się w myśli:

„Tylko ludzie dbający o świat flory i fauny są zdolni dbać o świat ludzki”.

 

Zadania do realizacji w ramach programu „Ekologia na co dzień”:

 

 • Współpraca z wybranymi organizacjami, instytucjami działającymi na rzecz promocji zdrowia, ekologii.
 • Organizowanie wycieczek do parku, do lasu, pikników na świeżym powietrzu. 
 • Włączanie rodziców w działania prozdrowotne, ekologiczne promowane    
  w przedszkolu.
 • Zapoznawanie dzieci i rodziców z Konwencją Praw Dziecka.
 • Wprowadzenie kodeksów ekologicznych zgodnie z potrzebami
  i możliwościami dzieci.
 • Wspieranie wszechstronnej edukacji ekologicznej dzieci poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących.
 •  Diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności ekologicznych dzieci poprzez obserwacje i analizy ankiet.
 • Uwzględnienie w procesie wychowawczym wartości i postaw proekologicznych.
 • Wykorzystanie naturalnych sytuacji do obserwacji zjawisk ekologicznych.
 • Stwarzanie warunków do prezentacji swojej wiedzy ekologicznej na forum grupy, przedszkola oraz w środowisku lokalnym ( organizacja: konkursu ekologicznego, konkursu plastycznego, międzygrupowego konkursu wiedzy ekologicznej i inne).

 

 

Rok szkolny 2017/ 2018; 2018/19

 

 

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

 

Naszym celem jest ukazanie scalonego obrazu świata przy wykorzystaniu wielokierunkowej działalności uczniów. Program jest dostosowany do możliwości rozwojowych uczniów intelektualnych na tym etapie kształcenia i wychowania. Pragniemy nauczyć szacunku i miłości do otaczającego świata, do „naszej małej Ojczyzny”, miasta Rzeszowa zgodnie z myślą: „Z dziecięcego przywiązania do rodzinnej miejscowości lub okolicy rodzi się w wieku późniejszym przywiązanie,
a nawet miłość do całego kraju”. (S. Pawłowski)

 

 

 

 

 

Zadania do realizacji w ramach programu „Moja mała Ojczyzna”:

 

 • Przygotowanie uczniów do aktywnego, twórczego uczestnictwa w życiu najbliższego otoczenia.
 • Pokazanie, jak troszczyć się siebie i swoje otoczenie, jak pielęgnować
  i kultywować tradycje rodzinne i regionalne, jak dbać o bezpieczeństwo.
 • Budzenie zainteresowania przeszłością historyczną, kulturą własnej miejscowości, regionu, kraju.
 • Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
 • Podwyższenie umiejętności pracy zespołowej, integracja uczniów
 • Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec miejscowego folkloru i tradycji.

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozwijanie umiejętności z zakresu matematyki

 

 • Umieszczenie w kąciku dla rodziców artykułów nt. „Dziecięce liczenie”;
 • Udział dzieci w przedszkolnych konkursach plastycznych np. „Jesienne cyferki”
 • Zorganizowanie konkursu matematycznego na terenie przedszkola mającego na celu podsumowanie zdobytych umiejętności i wiadomości;
 • Konsultacje okulistyczne w celu zbadania i wykrycia u dzieci ewentualnych wad wzroku mających wpływ na prawidłową spostrzegawczość wzrokową;
 • Systematyczne prowadzenie zajęć matematycznych oraz zabaw matematyką;
 • Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi w zakresie rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej, różnicowania strony prawej, lewej kształtowania spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni, i innych umiejętności, które są związane z matematyką;
 • Wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych itp. służących wspomaganiu rozwoju umiejętności z zakresu matematyki;
 • Stworzenie kącików matematycznych w salach poszczególnych grup;
 • Systematyczne prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności oraz dziećmi wykazującymi szczególne uzdolnienia w zakresie matematyki;
 • Uwrażliwienie dzieci na odbieranie i rozumienie treści przekazywanych przez niewerbalne środki wyrazu: ruch, ciało, mimika;
 • Wzbogacenie literatury dotyczącej wspomagania rozwoju umiejętności
  z zakresu matematyki poprzez stworzenie zestawu scenariuszy zabaw i zbioru przykładowych kart pracy;
 • Stosowanie w pracy z dziećmi elementów programu E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej „Dziecięca Matematyka”;

 

Rok szkolny 2015/2020

 

Współpraca z rodzicami

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje
z rodzicami wychowanków.

 

Zadania do realizacji w ramach współpracy z rodzicami:

 

 • Dążenie do jedności i oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego.
 • Wszechstronny rozwój dziecka.
 • Nawiązanie partnerskiego stosunku z rodzicami.
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
 • Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomoc.
 • Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych.
 • Włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola.
 • Zaangażowanie rodziców  w prace na rzecz przedszkola.
 • Rozbudzanie świadomości zdrowotnej, ekologicznej i pedagogicznej rodziców.

 

 

Rok szkolny 2015/2020

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Promocja placówki i zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.
 • Podtrzymywanie tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej.
 • Ciągła współpraca z instytucjami oświatowymi, organizacjami, instytucjami
   i władzami samorządowymi.
 • Udział w akcjach charytatywnych.
 • Organizowanie praktyk studenckich.
 • Włączanie się w organizowanie na terenie miasta przedsięwzięć kulturalnych, konkursów oraz udział w niektórych imprezach o charakterze lokalnym
  i ogólnokrajowym.


Ewaluacja koncepcji

 • Ewaluacja planu rozwoju placówki prowadzona będzie na bieżąco, na jej podstawie nastąpi prognozowanie kierunku zmian.
 • Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję.
 • Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek  – wprowadzenie koniecznych zmian.
 • Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych.
 • Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych.
 • Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniu ogólnym i poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany
  w koncepcji.

 

 

Wskaźniki efektywności koncepcji

 

 • umiejętności i zdolności dzieci
 • aktywność dzieci
 • oferta przedszkola
 • zadowolenie dzieci
 • opinia rodziców
 • wyniki diagnozy gotowości szkolnej
 • osiągnięcia absolwentów w szkole
 • wyniki konkursów, przeglądów itp.
 • znajomość koncepcji pracy przedszkola przez rodziców i nauczycieli
 • imprezy i uroczystości w przedszkolu.