Artykuły dla rodziców

RAMOWY ROZKŁAD DNIA GODZINY PRACY ODDZIAŁÓW

Organizacja oddziałów

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.15: zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Praca w ramach działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Praca z dzieckiem zdolnym, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, logopedycznym. Zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, pomoc
w przygotowaniu zajęć, czynności porządkowe.

Ćwiczenia poranne

8.15 – 8.30: czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00: śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego
i estetycznego spożywania posiłku, zwracanie uwagi na racjonalne na racjonalne i zdrowe odżywianie.

10.00: drugie śniadanie.

9.00 – 11.30: zintegrowana działalność edukacyjna z zastosowaniem urozmaiconych metod, w oparciu o nową podstawę programowa z dnia 14 lutego 2017 roku, realizowane programy, Koncepcję Pracy Przedszkola i innowacje pedagogiczne (prace autorskie): ,,Debiut bez łez’’, ,,Matematyka na co dzień’’, ,,Dziecko widzem i aktorem’’, ,,Zdrowy, rozważny przedszkolak’’, ,,Muzyka blisko dziecka’’, ,,Aktywność muzyczna w przedszkolu’’, ,,Wędrówki po regionie’’, ,,Kodowanie na dywanie’’, program wychowawczo-profilaktyczny: ,,Stop agresji! Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom dzieci
w wieku przedszkolnym’’, plan daltoński, preorientacja zawodowa, kompetencje kluczowe. Zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe, dydaktyczne, tematyczne, teatralne, konstrukcyjne. Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki, zabawy w terenie), imprezy okolicznościowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, ćwiczenia gimnastyczne.

11.30 – 11.45: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do obiadu, pogadanki na temat zdrowego odżywiania.

11.45 – 12.00: I danie, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

12.00 – 14.00:

dzieci 6-letnie zajęcia z religii

dzieci młodsze (3-4 latki): przygotowanie do odpoczynku, czynności samoobsługowe, kwadrans na bajkę, muzyka relaksacyjna, odpoczynek poobiedni.

dzieci starsze (5-6 latki): relaksacja przy muzyce, kwadrans na bajkę, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zabawy swobodne, zabawy integracyjne, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, zabawy na świeżym powietrzu, praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym, korekcyjno-kompensacyjna), praca w ,,Kartach Pracy”).

14.00 – 14.15: czynności porządkowe, pomoc w nakrywaniu do posiłku, ,,dyżury przedszkolaków”.

14.20: II danie.

14.30 – 17.00: kontynuacja zintegrowanej działalności edukacyjnej, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza i kompensacyjna, logopedyczna. Rozwijanie zainteresowań dzieci – przygotowanie do konkursów, przeglądów, praca z komputerem, albumami itp. Zabawy samorzutne wg inwencji dzieci, zajęcia w zespołach, omawianie i podsumowanie wydarzeń dnia. Zajęcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym, stymulującym i kompensacyjnym. Pobyt na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, zabawy integracyjne, prace porządkowe. Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.