• Przedszkole Promujące Zdrowie

    • Przedszkole Publiczne nr 12 w Rzeszowie to

     Przedszkole Promujące Zdrowie

      

     Definicja Przedszkola Promującego Zdrowie

      

                 Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

     • zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników, rodziców i dziadków dzieci);
     • podejmowaniu przez członków tej społeczności teraz i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

      

                 Celem i zadaniem przedszkola promującego zdrowie jest wspieranie każdego wychowanka w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie  całej społeczności przedszkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia. Przedszkole Promujące Zdrowie jest wartością, do której dążyliśmy podejmując długofalowe działania i służąc jej rzetelnym, owocnym wysiłkiem zespołowym. Rada Pedagogiczna pod kierunkiem koordynatorów opracowuje na każdy rok szkolny priorytety oraz doskonali się w tym zakresie.

      

                 Od 2015r. nasze przedszkole ma zaszczyt należeć do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.

      

     23 kwietnia 2018r. nasze przedszkole otrzymało

     Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

      

     Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas wojewódzkiej konferencji 

     „EDUKACJA DLA ZDROWIA” z udziałem honorowego gościa Pani Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej.

      

                 Przyznanie Certyfikatu, a więc włączenie naszego przedszkola do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie zostało poprzedzone 5-letnim okresem  intensywnej działalności całej społeczności szkolnej na rzecz promocji zdrowia. Po pierwszych 2 latach uzyskaliśmy Certyfikat Rejonowy, a po kolejnych 3 latach Certyfikat Wojewódzki.

      

                   W Przedszkolu Publicznym nr 12 podejmowane są spójne, przemyślane i długofalowe działania na rzecz promocji zdrowia już od kilku lat. Zdrowie traktujemy całościowo, uwzględniając wszystkie jego aspekty, czyli zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne oraz aspekt duchowy. Troska o zdrowie dotyczy przede wszystkim wychowanków, ale również pozostałych członków społeczności przedszkolnej, czyli wszystkich pracowników oraz rodziców. W naszej społeczności staramy się popularyzować zdrowy styl życia i włączać w nasze działania rodziny i instytucje z którymi współpracujemy. Wspólnie dbamy o dobry klimat społeczny, zadowolenie i warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Zespół promocji zdrowia opracowuje własne plany działań i ich ewaluację zgodnie z zasadami przyjętymi w sieci PPZ. Działania na rzecz zdrowia realizują wszystkie grupy, uwzględniane są w rocznych planach pracy przedszkola.

      

                 Przyjęty model PPZ stanowił punkt wyjścia do opracowania czterech standardów. Wyznaczają główne kierunki pracy (cechy) PPZ. Opisują one jej model oraz specyfikę wyróżniającą tą placówkę od innych, które nie podjęły się tworzenia PPZ. Stanowią punkt wyjścia do programowania ewaluacji PPZ, czyli sprawdzania, w jakim stopniu szkoła zbliża się do poziomu, który można by uznać za „idealny”. We wrześniu 2018r. została przeprowadzona ponowna diagnoza stanu wyjściowego w naszym placówce.

      

      

     Standardy przedszkola promującego zdrowie

      

     1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

      

     2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.

      

     3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.

      

     4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci.

      

     Przedszkole Publiczne Nr 12 jako Przedszkole Promujące Zdrowie nieustannie dąży do:

      

     • zapewnienia wysokiej jakości edukacji zdrowotnej i sprawdzania ich efektów;
     • tworzenia atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku, empatii
      i współpracy;
     • praktykowania zachowań prozdrowotnych w czasie pobytu dziecka
      w przedszkolu i zachęcania ich rodziców do kontynuowania tych zachowań
      w domu;
     • zapewnienia zdrowego żywienia z uwzględnieniem rozwijania u dzieci preferencji żywieniowych/ smakowych zgodnie z ich potrzebami;
     • zapewnienia dzieciom odpowiedniego rytmu aktywności w przedszkolu z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb;
     • wzmacniania kondycji fizycznej przedszkolaków przez zapewnienie spontanicznej aktywności fizycznej i zorganizowanych zajęć ruchowych;
     • rozwijania umiejętności życiowych – osobistych i społecznych, dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

      

            Główne zadania PPZ to: budowanie dobrych relacji między rodzicami (a także innymi członkami rodzin) dzieci, zachęcanie ich do współdziałania w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej, inicjowanie różnych działań, uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, itd.

      

           Przynależność do Sieci Szkół Promujących Zdrowie jest zaszczytem dla naszej placówki a jednocześnie zobowiązaniem do upowszechniania działań służących edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Będziemy się starać to zobowiązanie wypełniać aby po kolejnych kilku latach ubiegać się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

      

     Znalezione obrazy dla zapytania health clipart

      
       Znalezione obrazy dla zapytania health clipart

      

      

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Nr 12 w Rzeszowie
   • sekretariat@pp12.resman.pl
   • 17 7483275 - Dyrekcja 17 7483276 - Księgowość 17 7483271 - Intendent Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PP12_Rzeszow/SkrytkaESP
   • ul. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów
   • Wioletta Rozesłaniec- email: iod1@erzeszow.pl funkcję zastępcy pełni: Mariusz Stochla - email: iod1@erzeszow.pl
   • Grupa I Grażyna Duplaga - gduplaga@pp12.resman.pl Anetta Bester – abester@pp12.resman.pl Grupa II Agata Hetman – ahetman@pp12.resman.pl Magdalena Zielińska – mzielinska@pp12.resman.pl Grupa III Danuta Orzech – dorzech@pp12.resman.pl Magdalena Pająk – mpajak@pp12.resman.pl Grupa IV Renata Ceroń – rceron@pp12.resman.pl Grupa V Joanna Leśniak - jlesniak@pp12.resman.pl Wioletta Puchała - wpuchala@pp12.resman.pl Grupa VI Edyta Graboś – egrabos@pp12.resman.pl Agnieszka Ślęczka - asleczka@pp12.resman.pl Język angielski Dominika Kalin - dkalin@pp12.resman.pl